Potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z likwidacją barier architektonicznych?

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

+48 692 44 94 74

Odwiedź nasz kanał Windy-Schodowe.pl na youtube Odwiedź nasz kanał Windy-Schodowe.pl na instagramie
Kliknij aby powiększyć lub zmniejszyć tekst

Pomniejszanie/powiększanie tekstu

Pomniejsz tekst
Normalny tekst
Powiększ tekst

Likwidacja barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON

Przeczytaj również:

W celu uzyskania większej ilości szczegółów na temat dofinansowania z PFRON do zakupu urządzeń niwelujących bariery architektoniczne, zapraszamy do kontaktu:


Dofinansowanie na zakup urządzeń do likwidacji barier architektonicznych - informacje praktyczne, porady i wskazówki

Osoby niepełnosprawne, rozważające zakup urządzenia, które pomoże im zniwelować barierę architektoniczną, mogą w tej kwestii liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przez bariery architektoniczne osób niepłnosprawnych należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku lub jego okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne lub konstrukcyjne uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowania są przydzielane po to, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywność życiową i zawodową, poprawić ich jakość życia i funkcjonowania i zwiększyć poziom integracji społecznej.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się do dofinansowanie na różnorodne urządzenia oraz prace budowlane: platformy i podnośniki schodowe na schody wewnątrz bądź zewnątrz budynku, krzesełka schodowe, likwidację progów, montaż uchwytów, drzwi przesuwnych, adaptację łazienek czy wykładziny antypoślizgowe. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych albo innych niezbędnych usług. Zdarzają się nawet przypadki przydzielenia dofinansowania na montaż kuchni elektrycznej, w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej. Jak widać więc zakres dofinansowania jest szeroki i warto się o nie ubiegać.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć pełną dokumentację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy. Warto również pamiętać, że o pomoc w dofinansowaniu można zwrócić się zupełnie niezależnie do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, które to również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.
Pod tym linkiem możesz pobrać aktualną bazę urzędów PCPR, MOPS i MOPR

Kliknij w poniższy obrazek, aby zobaczyć film, który pokazuje krok po kroku proces składania wniosku o dofinansowanie:

Jak otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na zakup windy schodowej?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PeFRON'u?

  O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych i jest potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna.

Wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może wynosić nawet do 95% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce najczęściej przyznawane są dofinansowania w wysokości 80%.

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o powtórnie dofinansowanie, nie może on dotyczyć tych samych urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem. Może to uczynić dopiero po upływie 3 lat.

Niezbędne dokumenty w procesie dofinansowania PFRON

  Zebranie pełnej dokumentacji jest najbardziej pracochłonnym etapem procesu pozyskiwania środków. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku:

 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • Oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,
 • Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • Dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

W przypadku pojawienia się braków formalnych w dokumentach, komisja ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę w ciągu maksymalnie 10 dni . Wnioskodawca jest wtedy zobowiązany do ich uzupełnienia w ciągu 30 dni.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w PCPR

Dla wniosków złożonych między 1 stycznia a 31 maja, dofinansowanie jest przyznawane do 30 czerwca, a realizacja następuje w kolejności punktowej od najwyższej do najniższej. Na wnioski składane między 1 czerwca a 31 sierpnia, dofinansowanie jest przyznawane do 30 września.

Wnioski składane po 1 września dofinansowanie są rozpatrywane w ciągu 14 dni, z tym, że środki są rozdysponowywane tylko do momentu ich wyczerpania. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania ma się składając wniosek na początku roku, dopóki nie wyczerpie się pula funduszy. Jeśli zostanie nam przyznane dofinansowanie, a zabraknie środków, możemy złożyć wniosek ponownie, a wtedy zostanie on rozpatrzony w pierwszej kolejności.

Kryteria uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie

Przy przyznawaniu środków brany jest pod uwagę całkowity koszt sprzętu, jak również sytuacja osoby niepełnosprawnej: warunki i standard życia, średnie przychody, stopień i rodzaj niepełnosprawności; sytuacja zawodową . Osoby aktywne zawodowo, w tym uczęszczające do szkoły mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Preferencyjnie traktowane są również osoby, które nie korzystały wcześniej ze środków Funduszu. Jeśli w lokalu mieszka kilka osób niepełnosprawnych, punktacja ulega podsumowaniu. Duży wpływ na decyzję o przyznaniu środków ma opis komisji, która umawia się na wywiad w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o środki. Istotną rolę odgrywa również opinia lekarska.

Proces rozpatrywania wniosku w urzędzie MOPS, MOPR lub PCPR

W początkowym etapie sprawdzany jest wniosek, czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. Jeśli pojawią się braki w złożonej dokumentacji, centrum w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Należy wtedy w ciągu 30 dni należy uzupełnić wszelkie braki formalne. Następnie dokonuje się wizji lokalnej, w celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą nieprawidłowości, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Ocena Wnioskodawcy dokonywana jest na skali punktowej, na bazie wyżej wymienionych kryteriów. Następnie szereguje wnioski wg uzyskanej punktacji –od najwyższej do najniższej.

Po przeprowadzeniu wywiadu sprawdza się wiarygodność pozostałych informacji podanych we wniosku. Jeśli wniosek o liwkidację barier architektonicznych dla osób niepłnosprwanych uzyska wysoką punktację i komisja rozważa przydział środków, w drugim etapie weryfikuje się zaproponowane przez wnioskodawcę rozwiązanie od strony technicznej, w oparciu o dokonaną wcześniej wizję lokalną.

Przydzielenie funduszy ze środków PFRON

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji danej bariery architektonicznej. Usługi zakupywane i wykonane są po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy.

Wnioskodawca może powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie firmom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania określonego w umowie z Centrum. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala sie wg średnich cen opublikowanych w regionalnych informatorach, w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Zakres rzeczowy i finansowy prac określa zweryfikowany przez Pełnomocnika kosztorys.

Przekazanie środków dla beneficjenta dofinansowania

  Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

 • Faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,
 • Podstawy ustalenia kosztu robót w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabela ryczałtowa), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę,
 • Protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonywanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie wynikało z treści pozwolenia na budowę) oraz Wnioskodawcę,
 • Dowodu uiszczenia udziału własnego,
 • Rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczenia rachunkami zakupu materiałów.

Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika ds. budownictwa starostwa powiatowego, pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisana umowa.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Centrum dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, jak również przedstawienia w Centrum dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawy wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie.

Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy.