Ułatwiamy Twoje Życie

Dofinansowanie na zakup urządzeń do likwidacji barier architektonicznych - informacje praktyczne, porady i wskazówki

Osoby niepełnosprawne, rozważające zakup urządzenia, które pomoże im zniwelować barierę architektoniczną, mogą w tej kwestii liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku lub jego okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne lub konstrukcyjne uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowania są przydzielane po to, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywność życiową i zawodową, poprawić ich jakość życia i funkcjonowania i zwiększyć poziom integracji społecznej.

czytaj dalej »

Zobacz inne ciekawe artykuły dotyczące likwidacji barier architektonicznych

  • PFRON dofinansowanie - Zlikwidowanie barier architektonicznych często wymaga poniesienia wysokich kosztów, na które nie stać wielu niepełnosprawnych osób. W takich sytuacjach warto zgłosić się po dofinansowanie z PFRON
  • Platforma czy podnośnik - Jaki rodzaj urządzenia do transportu osoby starszej wybrać w przypadku montażu w warunkach zewnętrznych - przed domem, przy tarasie - platformę przyschodową, czy może podnośnik pionowy?
  • Dofinansowanie PFRON 2019 - Wielkimi krokami zbliża się święto Babci i Dziadka, osób, które zawsze służą dobrą radą oraz wyciągają do nas pomocną dłoń. Obdarzamy ich szacunkiem i miłością, a te dwa dni w roku: 21 oraz 22 stycznia, to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności za ich pomoc. To także świetna okazja, aby pomóc naszym dziadkom w kwestiach formalnych związanych z dofinansowaniem, które można przeznaczyć na zakup windy schodowej.
  • Podnośniki ścienne Levicare - Podnośnik ścienny pozwala na bezpieczne przeniesienie osoby z wózka inwalidzkiego na fotel, do łóżka lub do wanny. Urządzenie to posiada udźwig do 140 kg i jest bardzo uniwersalne.

Zobacz Wszystkie Artykuły »

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się do dofinansowanie na różnorodne urządzenia oraz prace budowlane: platformy i podnośniki schodowe na schody wewnątrz bądź zewnątrz budynku, krzesełka schodowe, likwidację progów, montaż uchwytów, drzwi przesuwnych, adaptację łazienek czy wykładziny antypoślizgowe. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych albo innych niezbędnych usług. Zdarzają się nawet przypadki przydzielenia dofinansowania na montaż kuchni elektrycznej, w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej. Jak widać więc zakres dofinansowania jest szeroki i warto się o nie ubiegać.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć pełną dokumentację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy. Listę regionalnych PCPR można znaleźć tutaj. Warto również pamiętać, że o pomoc w dofinansowaniu można zwrócić się zupełnie niezależnie do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, które to również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W III kwartale 2010 roku wyniosło ono 3203,08 zł brutto, czyli kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może przekraczać więc 48 047 zł.

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o powtórnie dofinansowanie, nie może on dotyczyć tych samych urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem. Może to uczynić dopiero po upływie 3 lat.

Niezbędne dokumenty

Zebranie pełnej dokumentacji jest najbardziej pracochłonnym etapem procesu pozyskiwania środków. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku:

W przypadku pojawienia się braków formalnych w dokumentach, komisja ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę w ciągu maksymalnie 10 dni . Wnioskodawca jest wtedy zobowiązany do ich uzupełnienia w ciągu 30 dni.

Terminy

Dla wniosków złożonych między 1 stycznia a 31 maja, dofinansowanie jest przyznawane do 30 czerwca, a realizacja następuje w kolejności punktowej od najwyższej do najniższej. Na wnioski składane między 1 czerwca a 31 sierpnia, dofinansowanie jest przyznawane do 30 września.

Wnioski składane po 1 września dofinansowanie są rozpatrywane w ciągu 14 dni, z tym, że środki są rozdysponowywane tylko do momentu ich wyczerpania. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania ma się składając wniosek na początku roku, dopóki nie wyczerpie się pula funduszy. Jeśli zostanie nam przyznane dofinansowanie, a zabraknie środków, możemy złożyć wniosek ponownie, a wtedy zostanie on rozpatrzony w pierwszej kolejności.

Kryteria uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku

Przy przyznawaniu środków brany jest pod uwagę całkowity koszt sprzętu, jak również sytuacja osoby niepełnosprawnej: warunki i standard życia, średnie przychody, stopień i rodzaj niepełnosprawności; sytuacja zawodową . Osoby aktywne zawodowo, w tym uczęszczające do szkoły mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Preferencyjnie traktowane są również osoby, które nie korzystały wcześniej ze środków Funduszu. Jeśli w lokalu mieszka kilka osób niepełnosprawnych, punktacja ulega podsumowaniu. Duży wpływ na decyzję o przyznaniu środków ma opis komisji, która umawia się na wywiad w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o środki. Istotną rolę odgrywa również opinia lekarska.

Proces rozpatrywania wniosku

W początkowym etapie sprawdzany jest wniosek, czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. Jeśli pojawią się braki w złożonej dokumentacji, centrum w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Należy wtedy w ciągu 30 dni należy uzupełnić wszelkie braki formalne. Następnie dokonuje się wizji lokalnej, w celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą nieprawidłowości, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Ocena Wnioskodawcy dokonywana jest na skali punktowej, na bazie wyżej wymienionych kryteriów. Następnie szereguje wnioski wg uzyskanej punktacji –od najwyższej do najniższej.

Po przeprowadzeniu wywiadu sprawdza się wiarygodność pozostałych informacji podanych we wniosku. Jeśli wniosek uzyska wysoką punktację i komisja rozważa przydział środków, w drugim etapie weryfikuje się zaproponowane przez wnioskodawcę rozwiązanie od strony technicznej, w oparciu o dokonaną wcześniej wizję lokalną.

Przydzielenie funduszy

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji danej bariery architektonicznej. Usługi zakupywane i wykonane są po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy.

Wnioskodawca może powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie firmom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania określonego w umowie z Centrum. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala sie wg średnich cen opublikowanych w regionalnych informatorach, w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Zakres rzeczowy i finansowy prac określa zweryfikowany przez Pełnomocnika kosztorys.

Przekazanie środków

Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika ds. budownictwa starostwa powiatowego, pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisana umowa.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Centrum dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, jak również przedstawienia w Centrum dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawy wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie.

Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy.

REKLAMA

herby.pracownia.com

Na skróty (KLIKNIJ)

Szybki kontakt

Windy Schodowe

ul.Zdziarska 81G/1
03-289 Warszawa

Rafał Kurzyna
tel.: +48 692 44 94 74

lub

Magdalena Kwiatkowska
tel.: +48 606 686 002

lub

Grzegorz Krzemiński
tel.: +48 606 248 022

Napisz e-mail:
info@windy-schodowe.pl

przejdź do działu kontakt »

Najnowsze realizacje

Krzesełko schodowe AcornPlatforma schodowa dla osób niepełnosprawnych Ascendor PLK8

zobacz wszystkie zdjęcia »